Algemene verkoops -en contractvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS- & CONTRACT-VOORWAARDEN. Tenzij andersluidende overeenkomst op ons eigen briefpapier, zijn onderstaande voorwaarden van toepassing,wij erkennen enkel onze eigen verkoop & contractvoorwaarden. Afwijkingen en alle bestellingen zijn alleen maarrechtsgeldig indien wij ze schriftelijk bevestigen op ons eigen briefpapier.Andere contracten niet van ons, worden totaal niet aanvaard, zijn dus niet rechtsgeldig ook al zijn deze ondertekendof afgestempeld door de zaakvoerder of zijn personeel. Doordat klant zijn akkoord op onze bestelbon geeftper handtekening of per mail bevestiging erkend hij onze voorwaarden integraal.1 Goederen aangeleverd reizen altijd op risico van de klant.’’, De koopwaren worden aanzien als definitief aanvaardvoor het aantal en hoedanigheid bij vertrek uit magazijn en bij levering, Afwezigheid impliceert aanvaardingvan levering. De vervoerskosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de verkoper. Alsook dekosten voor verdeling materialen over de verdiepingen verticaal transport kraan etc.. zijn volledig ten laste v/dklant. Beschadiging gebouw goederen of letsels (dood v – persoon) tijdens binnenplaatsen materialen verantwoordelijkheiden kosten niet ten onze laste. Onze klant staat hierin voor veiligheid van omgeving.2 Bestelde & geleverde afgehaalde goederen worden niet teruggenomen, noch geruild.’ Indien de levering nietovereenstemt met wat de klant heeft besteld of de verborgen verbreken, dient dit aangetekend en uiterlijkbinnen de 8 dagen na levering datum gemeld te worden. Voorgaande geld ook voor breuk die klant vast stelt bijgoederen – tegels men dient deze binnen 3 dagen onverpakt retour te brengen hierna en zonder verpakkingis er geen terugname of omruiling mogelijk. De bestellingen zullen steeds uitgevoerd worden, zelfs wanneerde levering met grote vertraging, behalve door onze aanvaarde opzegging en dit bij overmacht zoals oorlog,stakingen opeising werkhuizen of materiaal etc... Ingeval van prijsstijgingen van de goederen, behouden wij onshet recht om onafhankelijk v/d voorziene prijsherziening onze prijzen te wijzigen, zelfs tijdens de uitvoeringvan de overeenkomst. Klachten inzake de conformiteit of zichtbare gebreken betreffende de levering (en ofplaatsing) moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en (of plaatsing), alleszins voor het (in)gebruik(name) of de voortverkoop van de goederen.Om een gelijkmatige kleurschakering te bekomen zal koper erop toezien dat voor eender welk materialende volledige bestelling tijdens verwerking gemengd word. De verkoper draagt geen enkel verantwoordelijkheidvoor kleurverschillen indien dit niet zou gebeurd zijn, of indien de werken reeds werdenaangevat vooraleer de volledig bestelling werd geleverd.

3 De verwerking van de materialen wordt als een onherroepelijke goedkeuring ervan aanzien. De opgegeven
afmetingen, gewichten en kleuren & stalen van de producten worden ten tittel van inlichting verstrekt en zonder
waarborg voor volstrekte juistheid, dit gelet op de natuurlijke aard van de producten. Plaatsing “verwerking van
de tegels - materialen: is aanvaarding d.w.z. dat er Na plaatsing van vloer en wand… geen klachten aanvaard
worden, tenzij verborgen gebreken. Zichtbare of verborgen gebreken v/d geleverde goederen beperking onze
verantwoordelijkheid enkel tot het vervangen v/d goederen. De koper gaat hier uitdrukkelijk mee akkoord geen
bijkomende schadevergoeding te eisen. Betwistingen over kleur- of maatverschillen worden absoluut niet meer
aanvaard na de plaatsing der materialen.
4 De goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling ervan. De koper is persoonlijk jegens de verkoper
verplicht om over het aangekochte materiaal niet te beschikken op om het even welke wijze, noch in volle eigendom,
noch door waarborgstelling alvorens de volledige betaling v/d prijs. Mindere keus goederen (zoals 2de
keus..,) einde reeksen, en zogenaamde “lot” partijen kunnen tot geen enkele klacht aanleiding geven en worden
nooit teruggenomen. Het aantal tegels geleverd per rekeneenheid, stemt steeds en uitsluitend overeen met het
aantal geleverd door de fabrikant per volle doos en word ook zo door verrekend overeenkomstig de bij hem
in voege zijnde normen, en als dus danig aangerekend. Geen terugname tegels goederen ook niet als ze nog
in stock zijn of onderweg van onze leverancier, indien wij instemmen in een terugname tegels / goederen zal
dit slechts uitdrukkelijk onder onze schriftelijke goedkeuring gebeuren en maximum 65% terugbetaling van de
koopwaar betekenen. Op elk van onze offerte bij bestelling geld 30 % voorschot betaling berekend op bedrag
BTW incl. Het niet betalen van 30% voorschot op bedrag incl. BTW zal leiden tot niet leveren van diensten en
goederen tot dat dit integraal voorschot betaald is. bij levering goederen zal er onmiddellijk saldo Factuur v/d
goederen betaald dienen te worden BTW incl. Indien goederen niet afgehaald of betaald worden voor de gestelde
(afhaal) -datum hebben wij het recht deze door te verkopen, dit ontzegt niet de levering wel de uitstel ervan.
Goederen zijn af te halen 7dagen na afroep door ons.
5 Meer werkzaamheden worden à 45,00€ p/u excl. BTW verrekkend + materiaal & materieel kost). De plaatsen
dienen bezemschoon te zijn en makkelijk toegankelijk. Zo niet zullen wij de uren,- opkuis aanrekenen, de werf
bouw moet volledig afgesloten en wind dicht zijn de bouwheer- de klant staat in tegen diefstal onze materialen
en geleverde goederen en draag de volle verantwoordelijkheid .
6 Signalisaties en aanvraag ingebruikname van openbare weg, elektriciteit en water gratis door de klant te
voorzien. 

7 Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis en is maximum 1 maand geldig. Enkel ons
eigen schrijven op de offerte is van toepassing, bijvoegingen op of aan de overeenkomst door de klant, maken
voor ons geen verbintenis uit van deze overeenkomst met de klant. Lasten boek van de betreffende werf word
niet als aanvaard beschouwd enkel onze eigen offerte/contract is ALTIJD van toepassing. Werken in regie(en
alle onvoorziene meer werken indien geen tarief overeengekomen is regietarief 45,00 € p/u van toepassing, en
dit geld ook v/h gereedmaken en opladen van materialen in onze magazijnen of leveranciers, tijd vertrek van uit
onze magazijnen tot bij de klant enz. meer. 

vervolg

8 Aansprakelijkheid : De aannemer is niet verantwoordelijk voor schade, aangericht door derden Het risico voor

dergelijke schade wordt gedragen door de klant.
9 Buiten en binnen waar sterke temperatuur schommelingen mogelijks zijn (binnenshuis vloerverwarming),
moeten de voegen recht op recht worden geplaatst. Om scheurvorming te voorkomen latere schade is ten
laste klant indien hij dit advies genegeerd heeft. Klachten die te maken hebben met, of veroorzaakt zijn door
vloerverwarming, worden niet aangenomen. Aangezien er in onze streek af en toe zeer strenge winters kunnen
voorkomen, zijn we van mening dat geglazuurde tegels beter niet op onbeschutte plaatsen of terrassen gelegd
worden. Een garantie op vorstvrij zijn, van geglazuurde tegels, wordt dan ook niet afgeleverd; zelfs niet als het
fabriek de tegels als vorstvrij aangeeft.
8 Aansprakelijkheid : De aannemer is niet verantwoordelijk voor schade, aangericht door derden Het risico voordergelijke schade wordt gedragen door de klant.9 Buiten en binnen waar sterke temperatuur schommelingen mogelijks zijn (binnenshuis vloerverwarming),moeten de voegen recht op recht worden geplaatst. Om scheurvorming te voorkomen latere schade is tenlaste klant indien hij dit advies genegeerd heeft. Klachten die te maken hebben met, of veroorzaakt zijn doorvloerverwarming, worden niet aangenomen. Aangezien er in onze streek af en toe zeer strenge winters kunnenvoorkomen, zijn we van mening dat geglazuurde tegels beter niet op onbeschutte plaatsen of terrassen gelegdworden. Een garantie op vorstvrij zijn, van geglazuurde tegels, wordt dan ook niet afgeleverd; zelfs niet als hetfabriek de tegels als vorstvrij aangeeft.

10 Silicone kitten dienen door de klant zelf visueel regelmatig onderzocht te worden en onderhouden worden.
Niet toepassing v/h onderhoud ervan vervalt de garantie op onze voegkitwerken.
11 Einde van de werken. De voorlopige oplevering geschiedt onmiddellijk na de voltooiing der werken en bij
ontvangst eind factuur uitgevoerde levering en werken of de ingebruikname van de plaatsen waar de werken
werden uitgevoerd, en de ongegronde afwezigheid van de bouwheer of architect op het ogenblik van de laatste
dag van de werken.
12 Indien de bouwheer de aankoop – de aanneming en of verkoopovereenkomst verbreekt, moet hij de verkoper
-aannemer vergoeden voor het geleverde werken en of de geleverde goederen.
Daarenboven dient de koper - bouwheer de verkoper - aannemer te vergoeden voor winstderving die forfaitair
wordt vastgesteld op 30% van het offerte/bestelbon bedrag met een minimum van 350euro van de nog uit
te voeren werken op grond van de tussen bouwheer en de aannemer. Een betaald voorschot door klant word
bij annulering een bestelling levering en of werken NIET terugbetaald dit geld als annulatie vergoeding indien
voorschot nog niet of onvolledig werd betaald zullen we dat opeisen en komt dit ons integraal tegemoet, een nog
gehele of deels te ontvangen voorschot zal nog betaald dienen te worden als annulatie vergoeding.
13 De aannemer heeft het recht om de uitvoering van de werken op te schorten onder voorbehoud van al zijn
rechten en zonder enige nadelige erkenning, wanneer de klant haar verbintenissen uit de overeenkomst en
meer bepaald de betaling van de facturen, niet nakomt (ook als klant factuur of werk betwist). De verkoper
- aannemer kan niet verplicht worden werk(en) en leveringen uit te voeren tegen een bepaalde einddatum,
een mogelijke einddatum der werken kan mondeling of schriftelijk vastgelegd worden maar de aannemer is
daar niet verder aan gebonden wat ook overeengekomen werd. Klanten die een aanvang en of einddatum op
onze offerte toevoegen of in of op hun documenten zelfs als wij deze erkend hebben - lastenboek werf andere
mondelinge of schriftelijke begin en of einddatums en idem boeteclausules hieraan zijn wij NOOIT gebonden.
Factu(u)r(en) die eerder betaald werden en dus aanvaard, moet men de daaropvolgende ontvangen facturen
onmiddellijk contant betalen.
14 Geen enkele boete aan onze firma word aanvaard onder geen enkele overeenkomst voor leveringen en
werken die niet conform eisen klant zijn verlopen betreft aanvang- lever & einddatum etc. 

vervolg

15 Plaatsingsvoorwaarden. Wat ook overeengekomen werd mondeling of in contractueel verband, de aannemer

kan zijn factuur opstellen volgens de werkelijke geplaatste hoeveelheden m2/LM of regie uren die uitgevoerd
werden. Hij is dus gemachtigd een meer verrekening na de plaatsing te doen blijkt dat de opgegeven hoeveelheid
(in offerte of mondeling) (anders is) zijn dan waarvoor de prijs werd gegeven Idem extra nodige tegels en of
verlies voor versnijding word steeds door verrekend à detail prijs. Bij de aanvang van onze werkzaamheden
waar klant in kennis van is geeft hij daarmee toe dat de ondergrond waarop wij onze materialen zoals vloeren
en Faience… moeten plaatsen als zijnde goedgekeurd door de klant om daar onze materialen op te plaatsen.
Latere klachten worden niet meer aanvaard, zoals voorbeeld blijkt dat het bezetwerk niet haaks - waterpas niet
droog… bis hetzelfde geld voor andere alle andere ondergronden BV; chape… Voor bevloeringswerken op chape
geplaatst door klant of derden gaan (en eisen) wij er steeds vanuit dat dit klasse 1 verharde dekvloer is. Winterperiode
moet de klant instaan voor de verwarming der ruimtes minimum 18°. Vorstschade is ten laste klant. 3.8
Buitenwerkzaamheden voornamelijk terrassen worden geen garantie gegeven op de uitgevoerde werken indien
klant géén drainage wenst onder gekleefde vloeren of onder de chape op de betonplaat.
16 Prijs Wanneer de aannemer het werk uitvoert tegen vaste prijs, -is deze steeds betrekkelijk.(-Steeds door de
aannemer voor herziening vatbaar, met een gegronde reden uiteraard) De aannemer staat in voor moeilijkheden
bij de uitvoering van het werk, die voorkomen uit de slechte staat van de bouwplaats of van de belendingen.
De overeengekomen prijs is door de aannemer voor herziening vatbaar, rekening houden met de werkelijke
prijsstijging van de materialen en lonen en de mogelijks onordelijke werf of organisatie ervan door klant of zijn
hoofdaannemer’’. Iedere bemerking op/de prijs moet ons binnen acht dagen na ontvangst v/d factuur gemeld
worden na deze termijn van acht dagen erkent de koper ondubbelzinnig de factuur aanvaard te hebben.
17 Betaling: Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum waarbij de klant stilzwijgend onze facturen aanvaard
heeft stemt hij uitdrukkelijk in met de factuur en geleverde prestaties – goederen. Bij niet betaling binnen
voorziene termijn hij van rechtswege 10% op de waarde van de factuur dient te betalen met een minimum van €
120,00. En 12% verwijlintresten per jaar, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 12% op het factuurbedrag
met een minimum van € 150,00 Facturen dienen te worden voldaan bij ontvangst, compensatie met al dan
niet vermeende tegen vorderingen of schadeclaims is niet geoorloofd. Bij gebreke aan gegronde aangetekend
protest van alle levering of uitvoeringsfacturen binnen de 8 dagen na aflevering factuurdatum goederen en
werken wordt de factuur beschouwd als zijnde aanvaardt. Alle klachten aan leveringen en uitvoeringswerken
ons buiten de 8 dagen factuurdatum geven geen aanleiding om uitstel betaling van deze factuur en de navolgende
facturen. Betwistingen en expertise worden na betaling onze facturen besproken - uitgevoerd. De koper
kan het feit dat de goederen verpakt geleverd worden niet inroepen om de termijn waarbinnen de klachten
nopens de kwaliteit en de gebreken dienen bekendgemaakt te worden, te verlengen. Paletten zijn binnen 2
maand retour te brengen of zij worden gefactureerd à € 20,00 stuk excl. BTW
18 Eventuele mankementen voorondersteld , vastgesteld door bouwheer /architect / hoofd - aannemer geven
niet het recht tot uitstelling betaling facturen en geld ART 17 met intrest.
15 Plaatsingsvoorwaarden. Wat ook overeengekomen werd mondeling of in contractueel verband, de aannemerkan zijn factuur opstellen volgens de werkelijke geplaatste hoeveelheden m2/LM of regie uren die uitgevoerdwerden. Hij is dus gemachtigd een meer verrekening na de plaatsing te doen blijkt dat de opgegeven hoeveelheid(in offerte of mondeling) (anders is) zijn dan waarvoor de prijs werd gegeven Idem extra nodige tegels en ofverlies voor versnijding word steeds door verrekend à detail prijs. Bij de aanvang van onze werkzaamhedenwaar klant in kennis van is geeft hij daarmee toe dat de ondergrond waarop wij onze materialen zoals vloerenen Faience… moeten plaatsen als zijnde goedgekeurd door de klant om daar onze materialen op te plaatsen.Latere klachten worden niet meer aanvaard, zoals voorbeeld blijkt dat het bezetwerk niet haaks - waterpas nietdroog… bis hetzelfde geld voor andere alle andere ondergronden BV; chape… Voor bevloeringswerken op chapegeplaatst door klant of derden gaan (en eisen) wij er steeds vanuit dat dit klasse 1 verharde dekvloer is. Winterperiodemoet de klant instaan voor de verwarming der ruimtes minimum 18°. Vorstschade is ten laste klant. 3.8Buitenwerkzaamheden voornamelijk terrassen worden geen garantie gegeven op de uitgevoerde werken indienklant géén drainage wenst onder gekleefde vloeren of onder de chape op de betonplaat.16 Prijs Wanneer de aannemer het werk uitvoert tegen vaste prijs, -is deze steeds betrekkelijk.(-Steeds door deaannemer voor herziening vatbaar, met een gegronde reden uiteraard) De aannemer staat in voor moeilijkhedenbij de uitvoering van het werk, die voorkomen uit de slechte staat van de bouwplaats of van de belendingen.De overeengekomen prijs is door de aannemer voor herziening vatbaar, rekening houden met de werkelijkeprijsstijging van de materialen en lonen en de mogelijks onordelijke werf of organisatie ervan door klant of zijnhoofdaannemer’’. Iedere bemerking op/de prijs moet ons binnen acht dagen na ontvangst v/d factuur gemeldworden na deze termijn van acht dagen erkent de koper ondubbelzinnig de factuur aanvaard te hebben.17 Betaling: Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum waarbij de klant stilzwijgend onze facturen aanvaardheeft stemt hij uitdrukkelijk in met de factuur en geleverde prestaties – goederen. Bij niet betaling binnenvoorziene termijn hij van rechtswege 10% op de waarde van de factuur dient te betalen met een minimum van €120,00. En 12% verwijlintresten per jaar, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 12% op het factuurbedragmet een minimum van € 150,00 Facturen dienen te worden voldaan bij ontvangst, compensatie met al danniet vermeende tegen vorderingen of schadeclaims is niet geoorloofd. Bij gebreke aan gegronde aangetekendprotest van alle levering of uitvoeringsfacturen binnen de 8 dagen na aflevering factuurdatum goederen enwerken wordt de factuur beschouwd als zijnde aanvaardt. Alle klachten aan leveringen en uitvoeringswerkenons buiten de 8 dagen factuurdatum geven geen aanleiding om uitstel betaling van deze factuur en de navolgendefacturen. Betwistingen en expertise worden na betaling onze facturen besproken - uitgevoerd. De koper kan het feit dat de goederen verpakt geleverd worden niet inroepen om de termijn waarbinnen de klachtennopens de kwaliteit en de gebreken dienen bekendgemaakt te worden, te verlengen. Paletten zijn binnen 2maand retour te brengen of zij worden gefactureerd à € 20,00 stuk excl. BTW18 Eventuele mankementen voorondersteld , vastgesteld door bouwheer /architect / hoofd - aannemer gevenniet het recht tot uitstelling betaling facturen en geld ART 17 met intrest. 

19 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn alle facturen contant betaalbaar te Kapelstraat
270/b 9140 Steendorp.
Bevoegdheid. Hiermede worden ook onze verkoops & contractvoorwaarden aanvaard. “Als wederzijdse garantie
en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de vzw B.A.I. (BELGISCHE ARBITRAGE INSTELLING)
belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk definitief te beslechten conform
haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de vzw BELGICHE ARBITRAGE INSTELLING Lieven
Bauwensstraat nr. 20 te 8000 BRUGGE (Tel:050/32-35-95 Fax:050/31-37-34). Deze clausule maakt integraal
deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules, ook deze op
keerzijde vermeld.

 

"Extra E commerce verkoopsvoorwaarden,


Toevoeging aan algemene verkoopsvoorwaarden ook online". 

 • Alle e mail bestellingen worden dusdanig beschouwd onder deze algemene voorwaarden en zijn niet annulleerbaar.
 • Alle toonzaal - prijzen zijn zoals aangeduid tegels prijs te verrekenen x uw vierkante meters en plinten per lopende meter of per prijs stuk. uw netto bestel hoeveelheden m2 / Lm etc.. worden afhankelijk formaat tegels vermeerderd met  + 10% en plinten + 5% op netto hoeveelheid u dient dit zelf na te zien wij zijn niet verantwoordelijk voor te weinig of te veel bestelde hoeveelheden ook niet na onze berekening steeds door klant bestelling / offerte na te zien.
 • Juiste hoeveelheden worden volgens verpakking na levering verrekend aan die geleverde volledige hoeveelheden, sommige producten worden enkel per volle verpakking geleverd - verkocht vandaar. 
 • Indien u fouten opmerkt in de tegels laat ons dit dan meteen weten voordat u de tegels plaatst, geplaatste tegels kunnen wij immers niet terugnemen voor omruiling. 
 • Bijbestellingen worden steeds aan detail - toonzaal prijs verrekend. Indien u de eerste levering aangekocht hebt met korting,  dient u dus rekening te houden dat korting bijlevering(en) mogelijks niet van toepassing is en aan detailprijs word verrekend.
 • Op elke  besteling dient een voorschot betaald te worden overeenkomstig uw offerte.  Voor buitenlandse klanten geld volledige vooruitbetaling. 
 • Voor en bedrijven die eerste x bestellen geld volledige vooruitbetaling bij bestelling. 
 • Bij geen ontvangst voorgestelde bedrag of voorschot kan - zal dit leiden tot vertraging van uw bestelling tot niet leveren v/d goederen tot betaling.  
 • Bij geen ontvangst voorschot ontvangt u op aanvraag een factuur die u 8 dagen voor levering dient te betalen.
 • Niet "tijdig" betalen van het voorschot of volledige factuur voor levering leid tot niet leveren van de goederen en werken.
 • Goederen blijven steeds onze eigendom tot zij volledig betaald zijn ook al staan ze in onze magazijnen of werden ze reeds geleverd - afgehaald en of geplaatst. 
 • Bij levering tegels word saldo tegels steeds gefactureerd en geld de betaling contant via overschrijving of cash - bancontact bij afhaling en dit voor inladen goederen.  
 • OP is Op - budget vloeren werken wij met stockartikelen, ja dit klopt uit ons magazijn of in samen werking in magazijnen van onze leveranciers doch kan het gebeuren dat deze stock voorraad toch net is uitgeput en wij dan opnieuw dienen te bestellen met een wachtijd van ca 3 weken op tegels en ca 10 weken natuursteen -strips. Daarom ook bestel steeds tijdig uw bestelling om tijdig over uw tegels te kunnen beschikken of infromeer u vooraf.
 • Geen terugname van bestelde tegels - goederen.
 • Paletten zijn retour te brengen binnen de 7dagen na levering of zij worden doorgefactureerd à 20,00€ Excl. stuk. 
 • wij aanzien alle werken en leveringen voor deze klant als één geheel ook andere werven – leveringen – meerwerk overeenkomst, dusdanig zullen deze uitgevoerd worden na betaling vervallen facturen tot dan kunnen werken en leveringen uitgesteld worden.
 • Afmetingen en kleuren v/d producten zijn onvermijdelijk onderworpen aan veranderingen, de gebruikelijke toleranties zijn van toepassing alsook voor tentoongestelde materialen in toonzaal of op website. afgebeelde foto s zijn steeds indicatief en nooit bindend. 
  .
 • Loten en tweede keus goederen worden nooit omgeruild, 2 keus word ook wel eens omschreven als 2k en zo afgebeeld op website en toonzaal etiketen of op uw offerte. Tweede keus  word niet teruggenomen onder geen enkele voorwaarde, zie ook ART 2.  Indien blijkt dat u een mindere partij goederen / lot en of tweede keus aangekocht heeft met schade in kleur of aan tegel of iets anders eraan : kijk alles na en gebruik deze bij het versnijden in hoeken en kanten en onder kasten kan u deze vaak wegwerken u hebt à een lage prijs aangekocht en wat moeite om dit te bekijken bij plaatsing is dan toch mooi meegenomen in zijn geheel.
 • Bestelling annuleren : bestellingen zijn niet annulleerbaar tenzij we dit uitzonderlijk toestaan word dan slechts 70% terugbetaald van totaalbedrag offerte / bestelbon met andere woorden de 30% voorschot word volledig ingehouden, het overige bedrag is om onze kosten te dekken. De klant kan géén  beroep doen op de Wet Handelspraktijken, en het recht om de aankoop te annuleren binnen 8 dagen. Dit recht geldt niet  wanneer deze worden afgesloten in de toonzaal van de verkoper. Maw: de  koper kan zich NIET beroepen op deze wet en heeft GEEN annulatie recht. Het Is te zeggen, men  kan eventueel wel annuleren, maar dan moet de klant  de financiële gevolgen daarvan dragen. De Verkoper  zal maw: een wettelijke  winstdervingvergoeding  vorderen van 30% (= gelijk aan het betaalde voorschot) van de totale koopprijs (excl. btw). Let op : deze wordt niet gefactureerd; De verkoper  zal hierop van rechtswege wettelijk aanspraak maken. Online paypal betaalde bestellingen word bij annulatie de transactie kost van paypal in mindering gebracht. Gezien de door ons gemaakte kosten omtrent aankoop door klant is de winstdervingvergoeding vastgesteld op 35% van het netto bedrag. Bij aankoop op afstand geld zelfde voorwaarde geen annulering mogelijk en annulatie vergoeding 35% indien wij dit toestaan, anderzijds is afname goederen en overeengekomen betaling van kracht volgens bestelbon.
 • Webwinkel Tenzij uitdrukkelijk vermeld zijn alle prijzen exclusief eventuele verzendkosten, tegels worden steeds per volle verpakking afgerond volgens hoeveelheid m2/Lm of zoals bepaald omschreven in het artikel. Andere producten dan tegels zijn normaal af te halen Te Steendorp na bestelovereenkomst, en voorschot op de aankoop. Tegelwebshop prijzen zijn enkel toepasbaar bij bestelling via de Tegelwebshop, in de Schowroom gelden de catalogus prijzen tenzij deze zelfde tegelwebshop prijzen u eveneens schriftelijk in een  offerte worden bevestigd. Bepaalde webwinkel prijskortingen zijn vanaf afname een bepaalde hoeveelheid, dit staat erbij vermeld in artikel info. Bij toevoegen winkelmandje en bestelling toch plaatsen minder dan opgegeven hoeveelheid afname zal u een offerte ontvangen met ons voorstel de winkelmandprijs bestelling zal niet doorgaan omwille de mindere hoeveelheid die u bestelde volgens artikel info  bestel korting prijs vanaf afname bijvoorbeeld vanaf 20/k2 afname of andere omschrijving.
 • Facturen kleiner dan 30,00€ excl. Btw word er administratieve kost verrekend van 1,50€ incl BTW dank voor uw begrip.
 • NATUURSTEEN : Bij natuursteen wordt geaccepteerd dat er tot 5% breuk of maatafwijking kan voorkomen.  Gebroken tegels kunnen verwerkt worden waar er zaagwerk nodig is.  Gelieve steeds voldoende extra tegels  voorziet voor zowel snijverlies als mogelijke breuk die daarmee word opgevangen.  Eventuele naleveringen zijn volledig ten laste van de koper.  Eventuele klachten moeten wel bewezen worden met gebroken tegels voor te leggen binnen 3dagen na levering.
 • Afgebeelde internet prijzen op onze website of andere websites zijn ter indicatie en zijn pas geldig als ze overgenomen worden in offerte door de verkoper gericht aan geintreseerde klant/koper dan pas zijn deze prijzen defenitief geldig op dat moment.

ONDERHOUD BETEGELING EN VOEGKITTEN

WTCB PUBLICATIE NR TV 227 – Maart 2003 7 ONDERHOUD.

7.1 REINIGING TIJDENS DE WERKEN OP DE BOUWPLAATS

Tijdens het verdere verloop van de werken op de bouwplaats kan de betegeling vuil of zelfs beschadigd worden.Indien dit risico reëel is, is het dan ook aangeraden de betegeling na de werken voldoende af te schermen. Behoudens specifieke andere voorzieningen zijn de reiniging en de bescherming van de betegeling achteraf niet voor rekening van de aannemer. Het onderhoud moet gebeuren met producten die de voegen en de tegels niet aantasten. Indien een reiniging met water niet volstaat, moet men de tegelzetter of een andere deskundige raadplegen. De reiniging is immers afhankelijk van het type betegeling en van de aard van de  vlek. Wanneer de werken op de bouwplaats voltooid zijn, moet de bouwheer de betegeling indien nodig (laten) schoonmaken om alle stofsporen of vlekken tengevolge van de werken op de bouwplaats te verwijderen. Stof mag in geen geval worden verwijderd met een droge of onvoldoende natte doek. Dit zou immers aanleiding  kunnen geven tot de vorming van krassen.


7.2 REGELMATIG ONDERHOUD
Het onderhoud mag uitsluitend gebeuren met zuiver water en een (lichtjes alkalisch) reinigingsmiddel, bruine zeep of witte marseillezeep. Deze reinigingsmiddelen doen de vervuiling emulgeren, waarna ze in het reinigingswater opgenomen wordt. Het gebruik van speciale producten is enkel aangewezen indien men kalkafzettingen (stortbaden, baden, ...) moet verwijderen. In dit geval dient men overvloedig na te spoelen met water om aantasting van de voegen te vermijden. Als er gedurende de droogperiode een migratie van zouten naar het oppervlak plaatsgrijpt (die witachtige sporen nalaten), dient men te reinigen met water waaraan een weinig azijn (azijnzuur) toegevoegd werd. Indien de sporen blijven bestaan, moet men de tegelzetter raadplegen. Bij gebruik van tegels in gebakken aarde of andere poreuze materialen moet een specifieke oppervlaktebehandeling (bv. waterwerende behandeling) worden voorzien om het binnendringen van vlekvormende producten te vermijden. Deze beschermende maatregelen zullen echter geen goede resultaten geven vóór de volledige droging van de betegeling en de ondergrond, aangezien er tijdens het drogen van het residuele vocht een risico op zoutmigratie bestaat (zie hiervoor). Deze zouten zijn doorgaans heel moeilijk

te verwijderen. Bij geëmailleerde tegels gebeurt het reinigen met zuiver water, eventueel met een weinig niet-vettige (tensio-actieve) zeep of een beetje ammoniak. Men mag bij dit tegeltype nooit krassende of schurende producten gebruiken. Ook de soepele voegen in de betegeling moeten regelmatig gecontroleerd (en eventueel onderhouden) worden. Deze controle bestaat in een visueel onderzoek van het oppervlak van de kitvoeg, in een nazicht van zijn aanhechting aan de ondergrond en in een vervanging van de beschadigde delen. De eerste controle gebeurt een jaar na de uitvoering van de kitvoeg en vervolgens om de drie jaar (zie STS 56.1 [35]). Bij soepele voegen die de waterdichtheid moeten waarborgen (bv. aan de aansluiting tussen een wand, die blootgesteld is aan besproeiing met water, en een sanitair toestel of een doorvoering), is echter een jaarlijkse controle (en eventueel een jaarlijks onderhoud)

te verkiezen (cf. Praktische gids voor het onderhoud van gebouwen [37]).

Tijdens het verdere verloop van de werken op de bouwplaats kan de betegeling vuil of zelfs beschadigd worden. Indien dit risico reëel is, is het dan ook aangeraden de betegeling na de werken voldoende af te schermen. Behoudens specifieke andere voorzieningen zijn de reiniging en de bescherming van de betegeling achteraf niet voor rekening van de aannemer. Het onderhoud moet gebeuren met producten die de voegen en de tegels niet aantasten. Indien een reiniging met water niet volstaat, moet men de tegelzetter of een andere deskundige raadplegen. De reiniging is immers afhankelijk van het type betegeling en van de aard van de  vlek. 
Wanneer de werken op de bouwplaats voltooid zijn, moet de bouwheer de betegeling indien nodig (laten) schoonmaken om alle stofsporen of vlekken tengevolge van de werken op de bouwplaats te verwijderen. Stof mag in geen geval worden verwijderd met een droge of onvoldoende natte doek. Dit zou immers aanleiding  kunnen geven tot de vorming van krassen.

ALLE AFBEELDINGEN - FOTO S ZIJN TER BENADERING EN KUNNEN AFWIJKEN BIJ LEVERING DOOR HUN NATUURLIJKE AARD, GEEN TERUGNAME VANWEGE NIET OVEREENSTEMENDE FOTO MET AANGELEVERD PRODUCT.


Art. 1

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, verkoop afgesloten op afstand met ...Tegels ROOMAN (commerciële naam) TEGELWERKEN ROOMAN DIRK BVBA, Kapelstraat 270/b B 9140 Steendorp (België) met ondernemingsnummer 0862 054 143. 
Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard werden.BESTELLING
Art. 2
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

Alle afgebeelde prijzen catalogus prijs en actie prijs zijn indicatief en nooit bindend wij zijn niet verantwoordelijk voor foutieve prijsopgave op onze website en kan dus op elk moment de prijs aangepast worden verplichting van levering aan een afgebeelde prijs is niet van toepassing uiteraard kan klant dan afzien van de bestelling als de prijs hoger ligt. 

Aankoop – leveringen in België gaan slechts vooraf na volledige betaling van de aankoop of 30% voorschot op totaal bedrag Incl. BTW voor België via bestelbon u overgemaakt per e mail, voor andere landen dient het totaal aankoopbedrag inclusief leverkosten door klant steeds voldaan te zijn op onze rekening, vooruitbetaling via BELFIUS IBAN87 0688-9498-6994 BIC: GKCCBEBB

LEVERINGEN
Producten worden niet tot in de woning geleverd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen gebeurt dit à € 45,00 per uur Excl. BTW De plaatsing is nooit inbegrepen bij onze geadverteerde prijs - producten. Dit kan apart aangevraagd worden per mail.
De leverings- afhaal termijn staat nooit vast het / de producten worden uitgezonden naar aankoper klant zodra wij of onze leverancier(s) er over beschikken of wij u berichten voor afhaling. Artikelen aangeduid als LOT zijn af te halen tezijn u leverkost werd overgemaakt. Duidelijk aangeduide stock bij ons artikel kan afgehaald worden na afspraak waarna wij u het afhaaladres mededelen in België.

OP is Op & budget vloeren werken wij met stockartikelen, ja dit klopt uit ons magazijn of in samen werking in magazijnen van onze leveranciers doch kan het gebeuren dat deze stock voorraad toch net is uitgeput en wij dan opnieuw dienen te bestellen met een wachtijd van ca 3 weken (indien op voorraad in fabriek) op tegels en ca 10 weken natuursteen -strips(indien op voorraad in fabriek). Daarom ook bestel steeds tijdig uw bestelling om tijdig over uw tegels te kunnen beschikken of infromeer u vooraf.

Bij technische problemen alsook Fabrieks- stock – transport problemen stakingen – weersomstandigheden niet te wijten aan fout van de verkoper, en dus bij geval van overmacht, kan klant geen schadevergoeding toegekend worden. Indien u in de zone niets aanduide (kan per vergissing) dan is het prodcut af te halen of vraagt u / maken wij u verzendkost vrijblijvend over. Sommige producten worden na uw bestelling per m2 verrekend aan de eenheidsprijs vermeld en dit per volle verpakking zoals opgegeven in product info.

Wij werken met PayPal en bij akkoord verklaring onze voorwaarden is klant eveneens akkoord met voorwaarden van PayPal - Global Payments.

AANSPRAKELIJKHEID
Art. 3
Niettegenstaande onze modelcontracten zorgvuldig door ons geredigeerd worden, is het mogelijk dat, wegens de aard van het product, een door u aangeschaft modelcontract niet geheel in uw wensen voorziet of niet specifiek aangepast is aan uw situatie. In dit geval wijzen wij elke aansprakelijkheid jegens ons af en wijzen wij u erop dat u de volledige verantwoordelijk draagt voor het gebruik van deze modelcontracten.

VERZAKINGSRECHT

De koper kan afzien via aangetekend schrijven van zijn e commerce aankoop binnen de 14 dagen na bestelling. Onder bestelling word verstaand via E mail of via bestelling winkelkarretje in webshop. Tenzij koper in Showroom langs geweest is, voor offerte.

Elke verzending – transport van koper zijn product reist op risico en kosten van de koper ook retour producten. De risico overdracht van de goederen gaat over naar klant zodra de verkochte producten worden geïndividualiseerd op moment dat het transport de verzending vertrekt vanuit Steendorp – ons Depot of rechtstreeks vanuit magazijnen onze leveranciers. Indien klant retour producten zend en er zijn beschadigingen ontstaan tijdens het vervoer worden deze producten in verloren waarde niet terug betaald, bij grotere retour goederen van zelfde soort kan zelfs de verminderde waarde  hier door verrekend worden in minder terugbetaalwaarde.

Een geannuleerde bestelling zal niet terugbetaald worden, enkel een waardebon voor een nieuwe aankoop word in de plaats afgegeven, en dient klant binnen de 2 maand volgens waardebon datum opnieuw hiermee een aankoop te doen op zelfde klant naam. Zo niet vervalt dit bedrag.

Een verzonden product met verzend – transportkost zal deze kost steeds door klant te voldoen zijn ook bij annulering van zijn bestelling binnen de 14 dagen en erna.

Retour producten dienen door klant op eigen kosten retour gezonden te worden op door ons vooraf overeengekomen adres in België en dit binnen de 14 dagen na klant zijn e commerce aankoop dit geld ook via offerte bestellingen.

Wij – verkoper zullen vooraf indien door ons toegestemd voor terug ophaling het product(en) vooraf een retour ophaling kost berekenen en overmaken aan de klant die deze kost vooraf moet betalen, zodra deze betaling binnen is of klant zich schriftelijk akkoord verklaart voor aftrek deze retour kost dit bedrag afhouden van reeds betaalde bedrag (en) door klant zal retour ophaling georganiseerd kunnen worden door verkoper.

Bij retourneren zullen er tevens administratiekosten verrekend worden 50,00 € excl. BTW

BETALING
Art. 5
Betaling gebeurt steeds elektronisch via kredietkaart of via overschrijving.... wij bieden PayPal aan op onze webshop. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som. Bestellingen vanuit het buiten land dienen volledig vooraf betaald te worden. Bestellingen worden pas als besteld beschouwd voor het klaar maken verzending wanneer de betaling zoals voorzien bij ons is toegekomen, eerder worden er geen zendingen uitgeleverd. 

UITVOERING
Art. 6
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling via kredietkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving of Paypal. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de 30 werkdagen na creditering van onze rekening. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.

GESCHILLEN
Art. 7

Enkel in de Nederlandse taal. Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door een rechtbank in België, het Belgisch recht, de vzw BELGICHE ARBITRAGE INSTELLING Lieven Bauwensstraat nr. 20 te 8000 BRUGGE. “Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de vzw B.A.I. (BELGISCHE ARBITRAGE INSTELLING) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de vzw BELGICHE ARBITRAGE INSTELLING Lieven Bauwensstraat nr. 20 te 8000 BRUGGE (Tel:050/32-35-95 Fax:050/31-37-34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules, ook deze op keerzijde vermeld.”


BINDING
Art. 8
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met onze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Akkoord algemene voorwaarden”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

Klachten dienst & dienst na verkoop │ Retour zenden producten : Enkel na afspraak,  waarna datum en adres u word medegedeeld voor terugzending. Op onderstaand adres zullen leveringen niet afgeleverd kunnen worden tenzij per mail door ons bevestigd.

Communicatieadres E mail : Info@tegeslrooman.be

Telefonisch : 03 296 21 06

 

Maatschappelijke benaming: TEGELWERKEN ROOMAN DIRK BVBA

Handelsbenaming: Tegels ROOMAN

Straat: Kapelstraat 270/B

Postcode: 9140

Dorp: Steendorp

Land: België

 

Ondernemingsnummer: 0862.054.143

Registratienr.: 0862.054.143/06.17.1.1

RPR: Dendermonde